1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, su jomis sutikus Klientui (t. y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie Tinklapyje pateiktos nuorodos „pirkimo Taisyklės“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris laikomas sudėtine ir neatskiriama Taisyklių dalimi, bei kuriame nustatomos Kliento ir (ar) Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos bei tvarka, Prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Tinklapyje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkti Prekes Tinklapyje turi teisę:
1.2.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka;
1.2.2 nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie yra emancipuoti;
1.2.3 juridiniai asmenys, atstovaujami asmens, veikiančio pagal šio juridinio asmens steigimo dokumentus;
1.2.4 visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.3 Visos Sutartys dėl Prekių pirkimo Tinklapyje sudaromos lietuvių kalba. Esminės Sutarties sąlygos ir informacija dėl užsakytų Prekių pateikiama Pirkėjui Prekių užsakymo pateikimo Tinklapyje metu; Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuorodą į galiojančias Taisykles kartu su užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

2. Prekių užsakymas

2.1 Užsisakyti Prekes Tinklapyje Klientas gali dviem būdais:
2.1.1 užsiregistruodamas naturaliosidejos.lt Tinklapyje ir sukurdamas Paskyrą, įvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį;
2.1.2 neregistruodamas Tinklapyje Paskyros, tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje vadovaudamasis Tinklapio priemonėmis pateikęs Asmeninę informaciją.
2.2 Klientas užsakydamas Prekes turi nurodyti Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtiną savo Asmeninę informaciją: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, teisingą telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pateikdamas Prekių užsakymą ir išreikšdamas savo sutikimą, jog „Sutinku su Taisyklėmis”, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes Tinklapyje ir sudaryti Sutartį dėl jų įsigijimo.
2.3 Visais atvejais, prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančia Taisyklių dokumentų redakcija bei išreikšti savo sutikimą dėl jų. Apie susipažinimą ir sutikimą su Taisyklių dokumentais Pirkėjas patvirtina Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu ir sąlygomis. Prekių užsakymas galės būti pateiktas ir gautas Pardavėjo apdorojimui tik tokiu atveju, jei Pirkėjas susipažino ir sutinka su Taisyklėmis. Visais kitais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti Prekių Tinklapyje.
2.4 Norėdamas sudaryti Sutartį dėl Prekių įsigijimo, Klientas turi atlikti Tinklapyje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas Tinklapyje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Klientas turi pateikti Pardavėjui Prekių užsakymą.
2.5 Susipažinęs su Taisyklėmis, sutikęs su jomis bei įsipareigojęs jų laikytis, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštarauja, kad Taisyklės Pirkėjui atskirai raštu (popierinėje formoje) pateikiamos nebus, nebent Sutarties šalys susitartų kitaip. Visais atvejais, Pirkėjas, norėdamas peržiūrėti, išsisaugoti ir (ar) atsispausdinti Taisykles, gali jas atsiųsti iš Tinklapio arba kreiptis su atitinkamu prašymu į Pardavėją el. pašto adresu info@naturaliosidejos.lt.
2.6 Pardavėjas neatsako už žalą dėl trečiųjų asmenų neteisėto Paskyros naudojimo. Tuo atveju, jei, nesilaikant Taisyklių reikalavimų, prie Paskyros prisijungia bet koks kitas asmuo ir pasinaudodamas Paskyra pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.
2.7 Pardavėjas pasilieka teisę vykdyti tik tuos patvirtintus Prekių užsakymus, kuriuose teisingai ir tiksliai pateikti Prekių užsakymo bei kiti Prekių įsigijimui ir (ar) pristatymui reikalingi duomenys (įskaitant Prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kt.).
2.8 Klientas, išreiškęs sutikimą su šiomis Prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis, sutinka, jog 2.2 punkte nurodyta jo Asmeninė informacija būtų tvarkoma Prekių ir paslaugų pardavimo tinklapyje (elektroninės prekybos) bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo dėl Prekių užsakymo ir Sutarties sudarymo pateikta Asmeninė informacija bus naudojama Prekių pirkimo-pardavimo sandorių Tinklapyje sudarymo ir vykdymo tikslais, vadovaujantis Privatumo politikos nuostatomis.
2.9 Klientas, sutikdamas, kad jo Asmeninė informacija būtų tvarkoma Prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo Tinklapyje (elektroninės prekybos) tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1 Parduodamų Prekių pateikimas Tinklapyje nesukuria Pardavėjui jokių įsipareigojimų. Sutartis dėl Prekių pirkimo – pardavimo laikoma sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius ir patvirtina užsakymą. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. Pirkėjo galimybė atsisakyti Sutarties aptariama šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 9 skyriuje.
3.2 Kartu su Pirkėjo Tinklapyje pateiktu Prekių užsakymu šios Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės ir kitos Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi, kuri abiem Sutarties šalims yra privalomas teisinis dokumentas.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Tinklapyje šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 9 skyriuje numatyta tvarka.
4.3 Sukūręs Tinklapyje savo Paskyrą, Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@naturaliosidejos.lt.
4.4 Pirkėjas, naudodamasis Tinklapiu, įsipareigoja laikytis šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Tinklapyje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse ir Tinklapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Tinklapio teikiamomis paslaugomis.
5.2 Pardavėjas turi teisę keisti teikiamų paslaugų apimtį, būdą,
5.3 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į jam priklausančią Asmeninę informaciją, t. y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.4 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

6. Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1 Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos eurais ir apima mokesčius, įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi).
6.2 Prekių pristatymo išlaidos ir (ar) kitų Trečiųjų asmenų paslaugų išlaidos (jeigu taikoma) į Prekės kainą nėra įtrauktos, nebent Tinklapyje būtų aiškiai nurodyta ir skelbiama, jog esant tam tikroms sąlygoms, Prekių pristatymas yra nemokamas. Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių užsakymo metu.
6.3 Prekėms gali būti taikomos nuolaidos, kurios yra nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama Tinklapyje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente.
6.4 Pirkėjas, savo pasirinkimu, atsiskaito už Prekes ir Prekių pristatymą vienu iš šių būdų:
6.4.1 Išankstinio apmokėjimo už Prekes (t. y. iki Prekių pristatymo ir perdavimo Pirkėjui) būdu, naudojantis elektronine mokėjimų paslauga per atsiskaitymo partnerio Opay sistemą, kurios operatorius yra UAB OPAY solutions.
6.4.2 Apmokėjimas mokėjimo (kredito arba debetine) kortele.
6.5 Atsiskaitydamas už Prekes 6.4.1 ir 6.4.2 punktuose aukščiau numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes nedelsiant. Tik gavus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą apie Jūsų apmokėjimą už Prekes, pradedamas formuoti Prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas.
6.6 Specialūs pasiūlymai bei dovanos galioja perkant dovanų kuponą, o ne juo atsiskaitant. Dovanos ir specialūs pasiūlymai yra taikomi užsakymams, jei jų galutinė papildomai sumokama suma po dovanų kuponų panaudojimo siekia sąlygose numatytą sumą.
6.7 Atsiskaitant dovanų kuponais, dovanos ir specialūs pasiūlymai yra taikomi užsakymams, jei jų galutinė papildomai sumokama suma po dovanų kuponų panaudojimo siekia sąlygose numatytą sumą.
6.8 Pirkėjui neįvykdžius pareigos atsiskaityti už Prekes, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako Sutarties ir Pardavėjas neturi Pirkėjui jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties. Dėl to Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6.4.1 ir 6.4.2 punktuose numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių užsakymo Tinklapyje pateikimo.

7. Prekių pristatymas ir terminai

7. Prekių pristatymas
7.1 Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pardavėjo pasitelktą Kurjerį, į Pirkėjo pasirinktą savitarnos siuntų terminalą arba atsiimant užsakymą viename iš pasirinktų Pardavėjo prekybos taškų.
7.2 Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba kitas asmuo, kuris gali būti nurodytas kaip siutninio Gavėjas.
7.3 Tuo atveju, kai Pirkėjas negali priimti Prekių pats, įskaitant kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Pardavėjo įgaliotas asmuo (Kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam Prekių pristatymo adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.4 Laikoma, kad Prekės pateiktos (perduotos) Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių perdavimą - priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantis dokumentas
7.5 Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente, taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais, kaip tai aptarta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7.6 punkte. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.
7.6 Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos. Kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų.
7.7 Minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.
7.8 Jūsų kvepiančius užsakymus, siuntų gabenimo tarnybai siekiame perduoti tą pačią darbo dieną arba per 1-2 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo.
7.9 Šventiniu laikotarpiu ir vykstančių nuolaidų metu užsakymų suruošimo terminas gali užsitęsti iki 5–10 darbo dienų. Nuoširdžiai atsiprašome dėl visų nepatogumų bei tikimės Jūsų supratimo šiuo intensyviu laikotarpiu.
7.10 Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių Pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių pristatymas gali tapti neįmanomas. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju dėl tolimesnio jo užsakymo vykdymo galimybių. Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti panašią arba analogišką prekę, apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad prekė būtų pakeista panašia ar analogiška preke, Pardavėjas, kuris negali pristatyti Pirkėjo išsirinktos prekės, įsipareigoja nedelsiant grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.11 Nemokamo pristatymo paslauga galioja tik Lietuvos respublikos gyventojams. Į kitas Europos sąjungos valstybes pristatome įprasta kainodara (nepriklausomai nuo apsipirkimo sumos).

8. Prekių kokybės garantija

8.1 Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2 Pardavėjas neatsako, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekės formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo atveju, jeigu Jums reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl mūsų Prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į Pardavėją el. paštu uzsakymai@naturaliosidejos.lt.

9. Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

9.1 Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
9.1.1 Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti, sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
9.1.2 Norėdamas atsisakyti Sutarties, Vartotojas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos arba pardavėjo atsiųstą Prekių grąžinimo prašymą. Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą siunčiamas Pardavėjui el. paštu uzsakymai@naturaliosidejos.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas per 2 (dvi) darbo dienas susisiekia su Pirkėju.
9.1.3 Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam išsiųsta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.1.4 Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo–pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, taikomos Taisyklių 9.2 arba 9.3 punkte numatytos nuostatos.
9.2 Tinkamos kokybės prekių, įsigytų el.parduotuvėje naturaliosidejos.lt, keitimo ir grąžinimo taisyklės:
9.2.1 Mažmeninės prekybos taisyklių Pirmasis skirsnis “Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas” numato, kad kai kurios kokybiškos prekės gali būti grąžinamos tik su pardavėjo sutikimu. Sąrašas prekių, kurias vartotojai gali grąžinti pardavėjui sutikus:
parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303-3307);
9.2.2 Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasčių, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu uzsakymai@naturaliosidejos.lt ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo (pristatymo) dienos.
9.2.3 Gavęs Pirkėjo prašymą, susisiekiame per 2 (dvi) darbo dienas ir suderiname prekės grąžinimo detales.
9.2.4 Tinkamos kokybės prekės gali būti grąžinamos tik esant šioms sąlygoms:
9.2.5.1 grąžinama prekė yra originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;
9.2.5.2 prekė nėra pirkėjo sugadinta;
9.2.5.3 prekė yra nepanaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos, nepažeistos prekės etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.;
9.2.5.4 prekė grąžinama tokios pačios sudėties, kokia buvo pirkėjo gauta, kartu turi būti grąžinamos ir už pirkinį gautos dovanos.
9.2.6 Grąžinant prekes be Pardavėjo kaltės, sumokėta pristatymo kaina nebus grąžinama.
9.2.7 Gavus prekę ir įsitikinus, kad ji nenaudota, per 14 d.d. pinigai bus grąžinti į Pirkėjo sąskaitą, kuri yra nurodyta prekės grąžinimo formoje, ir privalo sutapti su apmokėjimo sąskaita. Lėšų grąžinimas bus atliktas tuo pačiu būdu, kaip buvo atliktas mokėjimas (turint mintyje, kad lėšos bus grąžintos į kortelę, arba į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas).
9.3 Netinkamos kokybės prekių, įsigytų el.parduotuvėje naturaliosidejos.lt, keitimo ir grąžinimo taisyklės:
9.3.1 Nekokybiškos prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
9.3.2 Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:
9.3.2.1 pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
9.3.2.2 atitinkamai sumažinti prekės kainą;
9.3.2.3 per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;
9.3.2.4 vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
9.3.3 Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.3.2 numatytų būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas pareiškia užpildydamas grąžinimo formą ir grąžina prekę Pardavėjui 9.4 punkte nurodytais rekvizitais.
9.3.4 Pirkėjas turi sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas grąžinimo išlaidas.
9.4 Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:
9.4.1 Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu uzsakymai@naturaliosidejos.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 674 05555.
9.4.2 Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
9.5 Šiame skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė Pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti Pardavėjui Prekę išsiųsdamas ją adresu: UAB „Natūralios idėjos“, J. Borutos g. 2, LT46115 Kaunas, tel. nr. +370 674 05555.
9.6 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

10.1 Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas, žaidimus arba keisti Prekių kainas, skelbiamas Tinklapyje, arba bet kokią Tinklapio medžiagą ar turinį, nepažeidžiant Kliento teisių, įskaitant Sutarties sąlygų, sudarytų iki tokio pakeitimo.

11. Apsikeitimas informacija

11.1 Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos nustatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes pateiktu el. pašto adresu.
11.2 Pirkėjas visus savo pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui šių Prekių pirkimo—pardavimo taisyklių 12.5 punkte nurodytais kontaktais.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1 Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.2 Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl naturaliosidejos.lt įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt).
12.3 Pirkėjas, esant ginčytinai situacijai, turėtų pirmiausia kreiptis į Pardavėją, o nepavykus išspręsti ginčo, dėl ginčo sprendimo turi teisę kreiptis į elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
12.4 Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti Prekių pirkimo-pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Pirkėjui teikiant Prekių užsakymą, bus taikomos Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, galiojančios Prekių užsakymo pateikimo metu. 12.5 Norėdami informuoti Pardavėją apie Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų ar jei Jums reikalinga Pardavėjo pagalba dėl Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis el. paštu info@naturaliosidejos.lt arba paštu, adresu: UAB „Natūralios idėjos“, J. Borutos g. 2, LT46115 Kaunas. Į Jūsų paklausimus, gautus raštu, atsakysime per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

Prekių pirkimo -pardavimo taisyklės galioja perkant Lietuvos Respublikos teritorijoje.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password